Regulaminy MAXFIVE.ART

Ważne od dnia 10.08.2020r.

SPIS TREŚCI:

Cześć 1. Regulamin aukcji MAXFIVE.ART i sprzedaży aukcyjnej
Część 2. Warunki Potwierdzenia Autentyczności
Część 3. Regulamin sklepu internetowego maxfive.pl
Część 4. Regulamin Wielkiej Gry o Sztukię oraz Klubu Kolekcjonerów i Mecenasów MAXFIVE.ART

Część 1. Regulamin aukcji MAXFIVE.ART i sprzedaży aukcyjnej

 1. Przed aukcją
  1. Aktualne aukcje MAXFIVE.ART dostępne są pod adresem https://maxfive.pl/aukcje-sztuki-online/.
  2. Udział klienta w aukcji reguluje niniejszy Regulamin aukcji MAXFIVE.ART i sprzedaży aukcyjnej, Warunki Potwierdzenia Autentyczności, Regulamin galerii MAXFIVE.ART (dostępne na niniejszej stronie) oraz Polityka Prywatności MAXFIVE.ART. 
  3. Zapisy wymienione w punkcie 1 regulują stosunek prawny pomiędzy MAXFIVE.ART a kupującym w ramach aukcji. 
  4. MAXFIVE.ART pełni funkcję pośrednika handlowego pomiędzy komitentami wystawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. 
  5. Warunki mogą być przez MAXFIVE.ART odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne na stronie https://maxfive.pl lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.
 2. Cena wywoławcza oraz cena nabycia
  1. Cena wywoławcza podana na stronie obiektu w https://maxfive.pl jest kwotą, od której rozpoczynamy licytację obiektu. Obiekty licytowane są w górę, co oznacza, że licytacja może zakończyć się na kwocie wywoławczej lub kwocie wyższej niż cena wywoławcza.
  2. Cena nabycia podana na stronie obiektu w https://maxfive.pl jest kwotą, za którą zwycięzca aukcji nabywa licytowany obiekt.
  3. Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia wyniku aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia na eksport czy innych pozwoleń. 
  4. Opłata powinna być uiszczona w polskich złotych gotówką, przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu płatności online (Przelewy24 lub PayPal).
  5. Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki MAXFIVE.ART nie otrzyma od kupującego pełnej ceny nabycia obiektu.
  6. MAXFIVE.ART nie ma obowiązku przekazania obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupującego. 
  7. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani ze zwolnieniem z obowiązku zapłaty ceny nabycia przez kupującego.
 3. Opłata aukcyjna i droit de suite
  1. MAXFIVE.ART podaje ceny wywoławcze oraz ceny nabycia, które zawierają już 15% opłaty aukcyjnej oraz opłatę droit de suite (gdy jest to zasadne), tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. W Polsce droit de suite reguluje art. 19 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki. Opłata droit de suite jest naliczana, gdy kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
  2. Opłata aukcyjna jest również wliczona w cenę w przypadku sprzedaży poaukcyjnej, gdy obiekt nie został sprzedany w ramach aukcji. 
  3. Kwota wylicytowana wraz z wliczoną opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. 
  4. Na zakupione w MAXFIVE.ART obiekty wystawiamy faktury VAT, na wyraźne życzenie klienta, najpóźniej 14 dni od daty zapłaty.
 4. Estymacja
  1. Podana na stronie aukcji obiektu w https://maxfive.pl estymacja jest szacunkową wartością obiektu. Ma ona charakter wskazówki dla klienta zainteresowanego zakupem obiektu. 
  2. Estymacja może, ale nie musi być przedstawiona na stronie aukcji obiektu.
  3. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendujemy kontakt z ekspertami MAXFIVE.ART. 
  4. Licytacja zakończona powyżej górnej granicy estymacji lub w przedziale estymacji jest transakcją ostateczną. 
  5. Estymacje uwzględniają opłatę aukcyjną lecz nie uwzględniają żadnych opłat dodatkowych, np. związanych z transportem oryginalnego dzieła sztuki.
 5. Cena gwarancyjna
  1. Cena gwarancyjna to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej zgody udzielonej przez sprzedającego.
  2. Wysokość ceny gwarancyjnej jest informacją poufną. 
  3. Nie wszystkie obiekty muszą posiadać cenę gwarancyjną. 
  4. Jeżeli w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje brakiem zawarcia transakcji sprzedaży.
 6. Obiekty katalogowe – opisy, stan i oprawa
  1. W MAXFIVE.ART zapewniamy rzetelny opis katalogowy powierzonego nam do sprzedaży obiektu oraz fachową wycenę. Dokonujemy wszelkich działań w najlepszej wierze z wykorzystaniem wiedzy fachowej oraz doświadczenia naszych pracowników oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo staranności i uwagi poświęcanej każdemu z obiektów w fazie opracowywania, dokumentacji autentyczności i pochodzenia, bibliografii, opisu historii wystaw i wydarzeń, przedstawione przez nas informacje mogą nie być wyczerpujące.
  2. W niektórych przypadkach niektóre fakty odnoszące się do wystaw, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których obiekt był przedstawiany, mogą być celowo nieujawnione.
  3. Opisy obiektów nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. 
  4. Brak informacji o ewentualnych wadach nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń. 
  5. MAXFIVE.ART zaleca, aby zainteresowani zakupem konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin podczas wystawy przedaukcyjnej lub w pracowni artysty oraz dokonali konsultacji z profesjonalnym konserwatorem, którego na wyraźną prośbę możemy rekomendować. 
  6. Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakość jej wykonania oraz za jej stan. W przypadku zakupu obiektów nieoprawionych z przyjemnością polecimy profesjonalną pracownię opraw funkcjonującą w Krakowie od ponad dwóch dekad.
 7. Wystawy i dostępność obiektów aukcyjnych
  1. Wystawy przedaukcyjne są organizowane przez MAXFIVE.ART w różnych formach oraz w różnych lokalizacjach.
  2. Wystawy przedaukcyjne MAXFIVE.ART mogą odbywać się również w innych galeriach, muzeach oraz przestrzeniach, a także w pracowniach artystów.
  3. Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających, chyba, że szczególne warunki konkretnej wystawy wskazują inaczej. 
  4. W trakcie trwania wystaw przedaukcyjnych zachęcamy do kontaktu z ekspertami MAXFIVE.ART. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i przekażemy szczegółowe informacje dotyczące wystawianych obiektów.
 8. Licytowanie na aukcji online
  1. Udział w licytacji można wziąć osobiście lub za pośrednictwem prawnie upoważnionego przedstawiciela.
  2. Do udziału w licytacji wymagana jest rejestracja konta w MAXFIVE.ART.
  3. MAXFIVE.ART może według swojego uznania odmówić dopuszczenia poszczególnych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. 
  4. Licytowanie odbywa się poprzez okrślenie licytowanej kwoty i kliknięcie przycisku “Licytuj”.
  5. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia internetowego lub innych przyczyn, za które nie odpowiada MAXFIVE.ART. 
 9. Aukcja online i jej przebieg
  1. Aukcję prowadzi aukcjoner, który na stronie https://maxfive.pl/aukcje-sztuki-online/ przedstawia obiekty oraz na stronach obiektów kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę aukcji. 
  2. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie wyświetlenia na stronie obiektu komunikatu “Aukcja się zakończyła” lub poprzez uderzenie młotkiem przez aukcjonera w przypadku transmisji aukcji na żywo. 
  3. Zakończenie licytacji jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między MAXFIVE.ART a licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę.
  4. Zwycięzca aukcji otrzyma wiadomość e-mail z odpowiednią informacją oraz rachunkiem, który należy opłacić w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia listytacji. 
  5. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór lub też ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. 
  6. MAXFIVE.ART zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do transmisji aukcji na żywo. 
  7. MAXFIVE.ART zastrzega sobie prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn.
  8. MAXFIVE.ART może w każdej chwili podczas trwania aukcji wycofać którykolwiek obiekt, ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również zakończeniu aukcji) w razie zaistnienia błędu bądź sporu odnośnie wyniku licytacji. W powyższym przypadku MAXFIVE.ART podejmie wszelkie działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji uznaje się za ostateczny.
  9. Opisy zawarte na stronie https://maxfive.pl oraz w katalogach mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. 
  10. Aukcje MAXFIVE.ART prowadzona są w języku polskim.
  11. Ceny na aukcji MAXFIVE.ART podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna być dokonana płatność.
  12. Każda sprzedaż  poaukcyjna obiektów oferowanych na aukcji regulowana jest również przez Regulamin aukcji MAXFIVE.ART i sprzedaży aukcyjnej, Warunki Potwierdzenia Autentyczności, Regulamin galerii MAXFIVE.ART (dostępne na niniejszej stronie) oraz Polityka Prywatności MAXFIVE.ART.
 10. Odbiór wylicytowanych obiektów
  1. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po zaksięgowaniu na koncie MAXFIVE.ART pełnej ceny nabycia obiektu.
  2. Po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na koncie, MAXFIVE.ART skontaktuje się z kupującym w celu umówienia odbiorcu obiektu. 
  3. Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia wyniku aukcji. 
  4. Po tym terminie MAXFIVE.ART przekazuje wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony zostanie kosztami transportu, magazynowania oraz ubezpieczenia obiektu. Wysokość opłat będzie uzależniona od operatora magazynu, ubezpieczyciela oraz rodzaju i wielkości obiektu.
  5. Dla wygody kupującego MAXFIVE.ART nieodpłatnie zapewnia podstawowe opakowanie obiektu, w którym może on być odebrany przez kupującego.
  6. Na wyraźne życzenie kupującego MAXFIVE.ART może pomóc w nawiązaniu kontaktu z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność kupującego, a MAXFIVE.ART nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. 
  7. Jeżeli kupujący sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować się telefonicznie z MAXFIVE.ART przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu.
  8. MAXFIVE.ART wymaga okazania dowodu osobistego przed przekazaniem obiektu kupującemu bądź jego przedstawicielowi, który dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od kupującego.
  9. MAXFIVE.ART potwierdza odbiór obiektu stosownym pismem podpisanym przez obie strony transakcji.
 11. Brak płatności
  1. W przypadku gdy kupujący nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia wyniku aukcji, MAXFIVE.ART może zastosować jeden lub kilka z następujących środków prawnych: 
   1. przechować obiekt w galeriach MAXFIVE.ART lub w innym miejscu na ryzyko i koszt kupującego; 
   2. odstąpić od umowy sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód;
   3. odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem uiszczenia kaucji;
   4. naliczyć odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku, liczone od dnia wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia przez kupującego;
   5. odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie;
   6. wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania ceny nabycia;
   7. potrącić należności nabywcy względem SMAXFIVE.ART z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;
   8. podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności
 12. Ograniczenie odpowiedzialności MAXFIVE.ART
  1. MAXFIVE.ART wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
  2. Z zastrzeżeniem punktu 12.5 w sekcji 12, całkowita odpowiedzialność MAXFIVE.ART ogranicza się wyłącznie do ceny nabycia zapłaconej przez kupującego.
  3. MAXFIVE.ART nieodpowiada za błędy lub pomyłki słowne oraz na piśmie popełnione podczas podawania informacji kupującym oraz nie odpowiada wobec żadnego licytującego za błędy i niedopatrzenia w trakcie prowadzonej aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu. 
  4. Z zastrzeżeniem punktu 12.5 w sekcji 12 MAXFIVE.ART nie odpowiada wobec kupującego za szkody, których wartość przewyższa cenę nabycia, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza.
  5. Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności MAXFIVE.ART wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa, winy umyślnej bądź świadomego wprowadzenia w błąd.
 13. Prawa autorskie
  1. MAXFIVE.ART ani sprzedający obiekt nie przekazują wraz z obiektem żadnych praw autorskich ani prawa do reprodukowania obiektu.
  2. Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem, sporządzonych przez lub dla MAXFIVE.ART, przedstawionych na stronie https://maxfive.pl oraz w katalogach, stanowią własność MAXFIVE.ART i nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne osoby bez uprzedniej zgody pisemnej MAXFIVE.ART.
 14. Postanowienia ogólne
  1. niniejszy Regulamin aukcji MAXFIVE.ART i sprzedaży aukcyjnej, Warunki Potwierdzenia Autentyczności, Regulamin galerii MAXFIVE.ART (dostępne na niniejszej stronie) oraz Polityka Prywatności MAXFIVE.ART wyczerpują całość praw i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu. 
  2. Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres MAXFIVE.ART, tj. Remarco Waliczek Spółka Jawna (MAXFIVE.ART), ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 8/30, 43-400 Cieszyn. 
  3. Powiadomienia kierowane do kupujących będą przesyłane na adres mailowy powiązany z kontam na https://maxfive.pl oraz adres korespondencyjny podany w ostatnim piśmie do MAXFIVE.ART.
  4. Prawa i obowiązki stron wynikające z Regulaminu aukcji MAXFIVE.ART i sprzedaży aukcyjnej, Warunków Potwierdzenia Autentyczności, Regulaminu galerii MAXFIVE.ART (dostępnego na niniejszej stronie) oraz Polityki Prywatności MAXFIVE.ART, a także przebieg aukcji i dowolne kwestie związane z powyższymi postanowieniami podlegają prawu polskiemu, a w szczególności: ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn.zm.), ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz.24, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.).

Część 2. Warunki Potwierdzenia Autentyczności

 1. Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu i prawidłowe jego datowanie. 
 2. MAXFIVE.ART udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych na stronie https://maxfive.pl oraz w katalogach na okres 5 lat od daty sprzedaży przez MAXFIVE.ART z poniższymi zastrzeżeniami określonym w pkt 3.
 3. MAXFIVE.ART udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie bezpośredniemu kupującemu – nabywcy obiektu (konsumentowi). Gwarancja MAXFIVE.ART nie obejmuje: 
  1. kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od bezpośredniego kupującego – nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub dziedziczenia;
  2. obiektu, co do którego toczy się spór o autorstwo; 
  3. obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („?” lub „(?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”; 
  4. obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”; 
  5. obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów; 
  6. obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat; 
  7. obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego stulecia (połowy lub ćwierci); 
  8. obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie; 
  9. obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wydawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.
 4. MAXFIVE.ART każdorazowo przykłada wszelkich starań, aby proces weryfikacji autentyczności obiektów odbywał się zgodnie z przyjętymi standardami.
 5. MAXFIVE.ART zastrzega, iż proces weryfikacji oraz wszelkie opisy dzieła są wykonywane w dobrej wierze i z przyłożeniem staranności, dlatego nie mogą być podstawą reklamacji. 

Część 3. Regulamin sklepu internetowego maxfive.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawą, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego maxfive.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://maxfive.pl/galeria/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Remarco Waliczek Spółka Jawna, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Umowa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 za zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia Ogólne

2.1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://maxfive.pl/galeria/

2.2.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.Sklep internetowy, działający pod adresem https://maxfive.pl/galeria/, prowadzony jest przez firmę Remarco Waliczek Spółka Jawna z siedzibą w Cieszynie 43-400, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 8/30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000613478, REGON: 364227463, NIP: 5482673348, tel. +48 786 875 696, e-mail: hello@remarco.eu

2.4.Niniejszy regulamin określa w szczególności:

a) Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego

b) Zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) Warunki i zasady składnia drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego

d) Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego

2.5.W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do komputera lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce serwisu maxfive.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7.Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Warunki uczestnictwa w zakupach

3.1. Aby dokonać zakupów Klient powinien dokonać rejestracji w Sklepie internetowym lub dokonać zakupów bez rejestracji.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie: Moje Konto

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Remarco Waliczek Spółka Jawna może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;

c) Dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Remarco Waliczek Spółka Jawna za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Remarco Waliczek Spółka Jawna.

3.5.Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Remarco Waliczek Spółka Jawna.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7.Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, p. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Remarco Waliczek Spółka Jawna;

e) Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową a https://maxfive.pl/galeria/., dokonać wyboru produktu(ów), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostaje podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierać informacje dotyczące:

a) Przedmiotu zamówienia;

b) Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) Wybranej metody płatności

d) Wybranego sposobu dostawy

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Remarco Waliczek Spółka Jawna Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 4.8

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa i finalizacja zakupu

5.1. Dostawa Towarów wirtualnych odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5.2. Dostawa Towarów fizycznych jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Dostawa zamówionych Towarów fizycznych odbywa się przesyłką kurierską lub pocztą. Koszty dostawy znajdują się pod adresem: https://maxfive.pl/galeria/. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane podczas składania Zamówienia.

5.4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia (za pobraniem) lub otrzymania informacji o płatności (przelew, płatności elektroniczne)

5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia wraz ze specyfikacją Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu fiskalnego lub faktury VAT. W przypadku Towarów wirtualnych paragon fiskalny lub faktura VAT są przekazywane drogą elektroniczną.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za Zamówienie:

a) (OBECNIE NIEDOSTĘPNE) Zwykłym przelewem bankowym na konto: 37 8113 0007 2001 0047 3514 0001 – Bank Spółdzielczy w Cieszynie

b) Za pośrednictwem systemu PayPal

c) Za pośrednictwem systemu Przelewy24

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 395 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Remarco Waliczek Spółka Jawna, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 8/30, 43-400 Cieszyn lub e-mail: hello@remarco.eu

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Remarco Waliczek Spółka Jawna, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 8/30, 43-400 Cieszyn

7.4. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Remarco Waliczek Spółka Jawna jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Umową o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: hello@remarco.eu. Remarco Waliczek Spółka Jawna zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Remarco Waliczek Spółka Jawna podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Remarco Waliczek Spółka Jawna o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-mail: hello@remarco.eu, przy użyciu formularza kontaktowego: https://maxfive.pl/kontakt/ lub pod nr telefonu: +48 786 875 696

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Remarco Waliczek Spółka Jawna a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Remarco Waliczek Spółka Jawna a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Remarco Waliczek Spółka Jawna.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu maxfive.pl

Część 4. Regulamin Wielkiej Gry o Sztukię oraz Klubu Kolekcjonerów i Mecenasów MAXFIVE.ART

 1. MAXFIVE.ART aktywnie promuje ideę kolekcjonowania dzieł sztuki oraz obiektów twórczości Artystów, z którymi współpracuje.
 2. Wielka Gra o Sztukę oraz Klub Kolekcjonerów i Mecenasów MAXFIVE.ART są formą programu partnerskiego, w którym przyznajemy nagrody za zakup oraz za polecanie obiektów twórczości Artystów przedstawianych przez MAXFIVE.ART (Przykłady podane w pkt 16. Tabela nagród dla Kolekcjonerów i Mecenasów MAXFIVE.ART).
 3. Wielka Gra o Sztukę oraz Klub Kolekcjonerów i Mecenasów MAXFIVE.ART są formą programu partnerskiego organizowanego przez Remarco Waliczek Spółka Jawna (z siedzibą w Cieszynie 43-400, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 8/30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000613478, REGON: 364227463, NIP: 5482673348) dla osób, które:
  a) dokonały zakupu dowolnego obiektu w MAXFIVE.ART;
  b) założyły konto w serwisie https://maxfive.pl .
 4. Nagrody za zakup wyrażone są w PLN lub w % i przyznawane są w postaci kuponów MAXFIVE.ART, które można zrealizować podczas składania zamówienia na stronie https://maxfive.pl/koszyk/ (Przykłady podane w pkt 16. Tabela nagród dla Kolekcjonerów i Mecenasów MAXFIVE.ART). 
 5. Nagrody za polecanie obiektów sprzedawanych przez MAXFIVE.ART wyrażone są w PLN i odpowiadają 5% kwoty zamówienia obiektu w https://maxfive.pl/ z polecenia Mecenasa (Przykłady podane w pkt 16. Tabela nagród dla Kolekcjonerów i Mecenasów MAXFIVE.ART).
 6. Każda osoba, która dokonała zakupu w serwisie https://maxfive.pl , otrzymuje unikatowy link Mecenasa MAXFIVE.ART uwidoczniony na stronie https://maxfive.pl/moje-konto.
 7. Za pomocą unikatowego linku Mecenas może polecać dzieła sztuki i obiekty kolekcjonerskie dostępne w MAXFIVE.ART i otrzymywać nagrody za polecenia.
 8. Unikatowy link Mecenasa prowadzi do dowolnej strony serwisu https://maxfive.pl i zawiera na końcu adresu URL dopisek /?mecenas=X, gdzie X to unikatowy numer Mecenasa (np. https://maxfive.pl/kup/homies-5000qart/?mecenas=2 ).
 9. Kliknięcia w link, po których następuje otwarcie strony serwisu https://maxfive.pl są zliczane, a ich ilość jest uwidoczniona w Panelu Mecenasa na stronie https://maxfive.pl/moje-konto (za wyjątkiem otwarcia linka w przeglądarkach blokujących pliki cookies, z niektórymi ustawieniami lub dodatkami blokującymi pliki cookies).
 10. Wyniki Wielkij Gry o Sztukę są przedstawione na stronie https://maxfive.pl/moje-konto. Wyniki są wyrażone w postaci 3 czynników: liczby kliknięć w link Mecenasa, liczby odsłon strony i liczby poleceń, czyli zrealizowanych i opłaconych z polecenia Mecenasa zamówień w MAXFIVE.ART.
 11. Przyznajemy Mecenasom MAXFIVE.ART nagrodę wyrażoną w PLN o wartości 5% ceny brutto za opłacone i zrealizowane zamówienie w MAXFIVE.ART, które nastąpi z polecenia Mecenasa do 50 dni od kliknięcia w unikatowy link Mecanasa lub do 50 dni od zeskanowania unikatowego kodu QR umieszczonego na qarcie kolekcjonerskiej (za wyjątkiem linka otwarcia w przeglądarkach blokujących pliki cookies, z niektórymi ustawieniami lub dodatkami blokującymi pliki cookies).
 12. Mecenas może zamienić zgromadzone kwoty nagrody za polecanie uwidocznione w Panelu Mecenasa na obiekty kolekcjonerskie dostępne w MAXFIVE.ART lub wypłacić zgromadzone kwoty nagrody za polecanie w postaci przelewu pieniężnego, dokonanego przez MAXFIVE.ART na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Mecenasa.
 13. Faktura VAT do wypłaty nagrody powinna być zatytułowana “Nagroda za polecanie produktów MAXFIVE.ART” i wystawiona na firmę Remarco Waliczek Spółka Jawna, ul. Zofii-Kossak-Szatkowskiej 8/30, 43-400 Cieszyn, NIP: 5482673348.
 14. Minimalna kwota do wypłaty pieniężnej nagrody Mecenasa to 500 zł brutto (23%VAT).
 15. Rozliczenia nagród Mecenasów dokonujemy w ostatnim tygodniu każdego miesiąca na podstawie wyników w Panelu Mecenasa.
 16. Tabela nagród dla Kolekcjonerów i Mecenasów MAXFIVE.ART:
ObiektCena poglądowaCo daje Kolekcjonerowi MAXFIVE.ART?Wartość w PLN
Qarta (limitowana edycja max 5000 egzemplarzy)50,00złkupon o wartości 5% ceny reprodukcji obiektu przedstawionego na qarcie25,00zł
1 x kupon o wartości 45zł na dowolne qarty45,00zl
5 x kupon o wartości 25zł na dowolne qarty125,00zl
(Opcjonalnie) Prowizja 5% ceny za polecanie (przykład: 5 qart kolekcjonerskich)12,50zł
Suma wartości dla Kolekcjonera MAXFIVE.ART207,50zł
Reprodukcja podpisana przez MAXFIVE.ART (limitowana edycja max 50 egzemplarzy)500,00zł5 x kupon o wartości 5% ceny dowolnej reprodukcji125,00zł
(Opcjonalnie) Prowizja 5% ceny za 5 poleceń reprodukcji z limitowanej edycji max 50125,00zł
Suma wartości dla Kolekcjonera MAXFIVE.ART250,00zł
Reprodukcja podpisana przez Artystę (limitowana edycja max 5 egzemplarzy)750,00złkupon o wartości 5% ceny sprzedaży oryginalnego dzieła sztuki przedstawionego na reprodukcji (przykładowo 5000zł)250,00zł
5 x kupon o wartości 5% ceny dowolnej reprodukcji125,00zł
(Opcjonalnie) Prowizja 5% ceny za 5 poleceń reprodukcji z limitowanej edycji max 50125,00zł
Suma wartości dla Kolekcjonera MAXFIVE.ART500,00zł
Oryginalne dzieło sztuki Artysty5000,00złSzczęście 🙂bezcenne
Suma wszystkich wartości dla Kolekcjonera MAXFIVE.ART957,50zł
plus Szczęście

Zobacz równeż Politykę prywatności

Pin It on Pinterest

Promuj sztukę razem z MAXFIVE.ART